Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Talviuimarit ry ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on talviuinnin ja saunan avulla kansan terveyden ja kuntoisuuden kohottaminen.
Tämän saavuttaakseen yhdistys

1. pyrkii parantamaan kansan tietoisuutta talviuinnin merkityksestä
2. pyrkii laajentamaan talviuinnin harrastusta, levittämään tietoja siitä ja tutkimaan sen vaikutusta kansan terveyteen
3. pyrkii järjestönsä avulla saamaan parempia mahdollisuuksia talviuinnin harrastajille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

1. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
2. omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
3. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä
4. harjoittaa tavanomaista kioskiliikettä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat:
Kunniajäseniä, joilta ei kanneta jäsenmaksua.
Varsinaisia jäseniä, jotka suorittavat liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun.
Hallitus voi nimetä vapaajäseniksi varsinaiset jäsenet, jotka 20 perättäisenä vuotena ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.

4 § Jäseneksi liittyminen

Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Varsinaiseksi jäseneksi pääsee henkilö, jonka hallitus hyväksyy.
Vapaajäsenet ovat vapaita jäsenmaksujen suorittamisesta.

5 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hänellä on jäsenmaksu maksamatta yhden vuoden ajalta.
Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, voi yhdistyksen hallitus erottaa, jos vähintään kaksi kolmannesta hallituksen kokouksessa läsnä olevista hallituksen jäsenistä erottamista kannattaa.

6 § Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Muut varsinaiset jäsenet hallitukseen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain neljä (4) jäsentä.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja hallitus voi tarvittaessa palkata toiminnanjohtajan.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

8 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun viisi (5) jäsentä puheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
Jos puheenjohtaja on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen, toimii hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja, ja jos hänkin on estynyt, hallitus valitsee jonkun muun jäsenensä puheenjohtajan sijaiseksi.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

9 § Toimikunnat

Käytännöllisten asiain hoitoa varten hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia. Toimikuntien toimenpiteet kirjataan hallituksen kokousten pöytäkirjaan. Toimikunnat toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina.

10 § Tilivuosi ja hallituksen toimikausi

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi ja tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä.

11 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun 1. päivään mennessä. Vuosikokouksen kutsuu hallitus koolle joko kirjallisesti tai ilmoittamalla siitä tarpeelliseksi katsomissaan päivälehdissä sekä saunan ilmoitustaululla viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
2. esitetään tilintarkastajain kertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
3. vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus
4. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
5. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja joka toinen vuosi
6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja varajäsenet
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
8. käsitellään muut hallitukselle vähintään 10 päivää ennen kokousta jättämät esitykset, joista vuosikokoukselle on esitettävä hallituksen lausunto.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vuosikokouksessa, jos vähintään kolme neljännestä vuosikokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

13 § Yhdistyksen lopettaminen

Yhdistyksen lopettaminen voi tapahtua samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Jos yhdistys lopettaa toimintansa, sen omaisuus lankeaa vuosikokouksen päätöksellä Syöpäsäätiölle tai muulle kotimaiselle kansanterveyttä edistävälle rekisteröidylle järjestölle.

14 § Muuta

Muissa epäselvissä asioissa asiat päätetään voimassa olevan yhdistyslain mukaan.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Tämä sääntömuutos on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysrekisterissä 1.6.2017.